SKIL Techninio feno antgalis SE 4 / redukcinis antgalis 20 mm