SKIL Techninio feno antgalis SE 3 / reflektoriaus antgalis