SKIL Techninio feno antgalis SE 2 / stiklo apsaugos antgalis 78 mm